TreCorde Music

Op zoek naar de website van TreCorde Music?

Deze vindt u hier.


TreCorde ICT Consultancy 

Brunssum, 10 november 2009

Artikel 1                Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TreCorde ICT Consultancy, hierna te noemen TreCorde, met een derde, hierna te noemen opdrachtgever waarop TreCorde deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TreCorde, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TreCorde en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien TreCorde niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TreCorde in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2                Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van TreCorde zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

 2. TreCorde kan niet aan zijn offerte of aanbieding gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is TreCorde daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TreCorde anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TreCorde niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

Artikel 3                Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen TreCorde en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever TreCorde derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TreCorde dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. TreCorde zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TreCorde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TreCorde worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TreCorde zijn verstrekt, heeft TreCorde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten vervolgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. TreCorde heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 6. Indien door TreCorde of door TreCorde ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden moet verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TreCorde de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijke heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4                Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TreCorde zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TreCorde de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TreCorde daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3. zal TreCorde geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TreCorde kunnen worden toegerekend.  

 

Artikel 5                Aansprakelijkheid 

 1. Indien TreCorde aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. TreCorde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TreCorde is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TreCorde kenbaar behoorde te zijn.

 3. Opdrachtgever vrijwaart TreCorde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 4. Indien TreCorde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TreCorde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. In afwijking van hetgeen onder lid 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 6. De aansprakelijkheid van TreCorde is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TreCorde in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 7. TreCorde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TreCorde aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 9. TreCorde is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TreCorde. 

 

Artikel 6                Geheimhouding 

 1. TreCorde en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. TreCorde behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door TreCorde in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zich op het standpunt te stellen dat TreCorde de diensten uitsluitend en exclusief aan hem kan verlenen.

 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TreCorde gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TreCorde zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TreCorde niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomsten op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  

Artikel 7                Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door TreCorde geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van TreCorde totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 2. Het door TreCorde geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag slechts in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TreCorde veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om TreCorde daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TreCorde ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is TreCorde gerechtigd tot deze gelden.

 5. 5.     Voor het geval TreCorde zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TreCorde en door TreCorde aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TreCorde zich bevinden en deze terug te nemen.  

 

Artikel  8               Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

 1. Indien TreCorde aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft TreCorde het recht daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 

 

Artikel 9                Intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. TreCorde behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 2. Alle door TreCorde verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TreCorde worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de geleverde zaken anders voortvloeit.

 3. TreCorde behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 10             Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Artikel  11            Honorarium 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TreCorde, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 5. Indien TreCorde met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TreCorde niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

 6. Voorts is TreCorde gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

 7. Bovendien mag TreCorde het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TreCorde, dat in redelijkheid niet van TreCorde mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. TreCorde zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. TreCorde zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

 

Artikel 12             Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TreCorde aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

 2. TreCorde is gerechtigd om periodiek te factureren.

 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het de door hem aan TreCorde verschuldigde.

 

Artikel 13             Verzuim en wanbetaling 

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TreCorde op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 3. TreCorde heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TreCorde kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TreCorde kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 5. Indien TreCorde hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 6. De eventueel gemaakt redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 14             Onderzoek en reclames 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TreCorde. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TreCorde in staat is adequaat te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal TreCorde de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TreCorde slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

 

Artikel 15             Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft TreCorde recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TreCorde zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TreCorde, zal TreCorde in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TreCorde extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

  

Artikel 16             Opschorting en ontbinding 

 1. TreCorde is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst TreCorde ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van TreCorde kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is TreCorde bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TreCorde kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TreCorde op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TreCorde de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt TreCorde aanspraken uit wet en overeenkomst.

 4. Indien TreCorde tot opschorting of ontbinding overgaat, is TreCorde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. TreCorde behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  

Artikel 17             Overmacht 

 1. TreCorde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TreCorde geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TreCorde niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TreCorde worden daaronder begrepen.

 3. TreCorde heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TreCorde zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 4. TreCorde kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zoveel TreCorde ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TreCorde gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 18             Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart TreCorde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan TreCorde toerekenbaar is. Indien TreCorde uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden TreCorde zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven, dan is TreCorde, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TreCorde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 19             Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TreCorde partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van TreCorde is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TreCorde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het de totstandkoming van de overeenkomst.